alt A+ A-


altesza

Tel.: +36 57 505-444

Fax.: +36 57 505-449

Mobil.:

E-mail.: edu-regio@invitel.hu

tamop
tamop

EGYÜTT A SZAKKÉPZÉS MEGÚJULÁSÁÉRT

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-2.2.3/07/2) keretében, a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” című pályázati komponensre benyújtott a „Szakképzés fenntartható fejlődéséért az Észak-alföldi Régióban - EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. alapítása, működési feltételeinek megteremtése” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt kedvezményezettje az EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt összköltsége: 178.504.000 Ft, a támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100 %-a. A Projekt megvalósításának kezdete: 2008. december 1., befejezése: 2010. szeptember 30., időtartama: 22 hónap.

A szakképzés jelenlegi struktúrájának és tartalmának átalakítását célzó törvényi változásoknak megfelelve, 2008. januárjában megalakult az EDU-REGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, mint Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK). Alapítói a jászberényi székhelyű Szakképző Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság és a debreceni székhelyű XXI. Század Szakképzéséért Alapítvány. Az alapítók által fenntartott iskolák Jászberényben a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola, Debrecenben a Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola. A két iskola tanulólétszáma nappali és felnőtt képzésben 2360 fő. Képzési kínálatuk gépész, közlekedés, informatika, vegyipar, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatás szakmacsoportokra terjed ki.

A projekt céljai:
A projekt céljai oly módon járulnak hozzá az Észak-alföldi Régió szakképzés fejlesztési stratégiájához, hogy figyelembe veszik a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) iránymutatásait a képzések irányaira és létszámaira vonatkozóan, ugyanis jelenleg bizonyos szakirányokban túlképzés, míg a szakmák egy igen jelentős részében hiány mutatkozik. Az EDU-RÉGIÓ TISZK vállalja, hogy a hiányszakmákban szakmai, pedagógiai és módszertani fejlesztéseket hajt végre. Ezek a fejlesztések elősegítik a tanulók szakmatanulási motivációját, valamint lehetővé teszi számukra az eredményes munkaerő-piaci belépést illetve a továbbtanulást. A fejlesztések érintik a gépész, a közlekedés, az elektrotechnika-elektronika, egyéb szolgáltatás, valamint a vegyipar szakmacsoport több szakmáját. Ezen szakmák oktatásának eredményessége érdekében felépül egy-egy csúcstechnológiával felszerelt szakképző központ Jászberényben és Debrecenben. A szakképző központ a nappali képzésben résztvevők mellett várja a felnőttképzésben, az át- és továbbképzésben tanulni vágyókat is. Az EDU-RÉGIÓ TISZK a szakképzés elaprózottságának csökkentése és gazdaságos működtetésének érdekében együtt kíván működni a régióban létrejött többi TISZK-kel.

A projekt fő tevékenységei:
A projektcélok megvalósulása érdekében az EDU-RÉGIÓ TISZK egy hatékony, kis létszámú és jól képzett szakemberekből álló gazdaságosan működtethető menedzsment szervezetet hoz létre, melynek feladata a pályázat keretében meghatározott tevékenységek végrehajtása és a 22 hónapos programot követően a TISZK életképességének biztosítása.

Az EDU-RÉGIÓ TISZK a projekt megvalósítása során a modulrendszerű szakképzésre való áttérés keretében szakértők által jóváhagyott helyi tanterveket és akkreditált felnőttképzési programokat készíttet, valamint a Térségi Integrált Szakképző Központban oktatni kívánt szakmákhoz tananyagelem-jegyzeteket fejleszt, amelyhez e-learning tananyag is kapcsolódik. A program megvalósítása során az EDU-RÉGIÓ TISZK kiemelt hangsúlyt helyez a megfelelő tájékoztatásra kiadványok készítésével, pályaválasztási fórumok és konferenciák szervezésével. A tájékoztatás célcsoportjai a vonzáskörzethez tartozó általános iskolák tanulói és szüleik, az Önkormányzatok oktatáspolitikával foglalkozó szakemberei, valamint a vállalkozások vezetői. Az EDU-RÉGIÓ TISZK rendszere működtetéséhez korszerű informatikai, infrastrukturális hátteret alakít ki, mely lehetővé teszi az elektronikus tananyagok tanulók általi hozzáférését, a szakképzést eredményesen befejezők nyomon követési rendszerének működtetését, valamint a TISZK intézményeinek hatékony együttműködését gazdasági, szakmai, irányítási területeken.

A szakképzésben jelenlévő hátrányos helyzetű tanulók, alacsony iskolai végzettségű felnőttek érdekében az EDU-RÉGIÓ TISZK hátránykompenzációs programot fog működtetni. A programban tanulási kompetenciamérés történik, s ennek alapján általános és egyéni fejlesztő programok kidolgozására kerül sor. A fenti célok eredményesen és hosszú távon csak felkészült pedagógusokkal valósíthatók meg, ezért a tanárok módszertani kultúráját fejlesztő képzések kerülnek lebonyolításra, amelyek alkalmassá teszik őket e-learning tananyag adaptációjára, fejlesztő programok kidolgozására és megvalósítására.

Az EDU-RÉGIÓ TISZK elkötelezett abban, hogy a program befejezését követően is fenntartja, működteti szervezetét, és folyamatosan fejleszti tevékenységét. A fejlesztéseket úgy igyekszik meghatározni, hogy annak eredményei hosszú távon fejtsék ki hatásukat. Ezt a célt szolgálja a pedagógusok továbbképzése, a fejlesztőprogramok, a helyi tantervek és a hozzákapcsolódó tananyagok kidolgozása. A fenntarthatóságot biztosítja a TIOP-3.1.1. pályázat keretében nyert támogatás, ami a szakképzés-fejlesztés infrastrukturális hátterét teremti meg a TISZK székhelyén és telephelyén.